Klauzula Informacyjna Dotycząca Przetwarzania Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”), informuję że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Hubert Bąk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Adwokacka Adwokat Hubert Bąk, ul. Sukiennicza 10/3, 87-100 Toruń, NIP: 9562353547, REGON: 384235205.

II. Kontakt z administratorem

Możliwe formy kontaktu z administratorem w sprawie danych osobowych to:

 1. kontakt telefoniczny: +48 515 105 399
 2. kontakt za pomocą poczty elektronicznej e-mail: adwokat@hubertbak.pl
 3. kontakt za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie:
 4. kontakt listowny na adres: ul. Sukiennicza 10/3, 87-100 Toruń

III. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

W celach podanych w dalszej części klauzuli administrator przetwarza przede wszystkim następujące rodzaje danych: imię i nazwisko, oznaczenie firmy, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji, dane przekazywane przez Państwa dla celów realizacji umowy o świadczenie usług prawnych, dane uzyskane od innych osób w trakcie realizacji umowy.

IV. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z dnia 26.05.1982 r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 ze zm.) w celach związanych z:

 1. zawarciem i realizacją umowy o świadczenie usług prawnych bądź umowy obsługi prawnej (art. 6 ust.1 lit. b RODO)
 2. wykonaniem ciążących na administratorze obowiązków prawnych np. wystawianiem faktur, przechowywaniem dokumentacji księgowej etc. (art. 6 ust.1 lit. c)
 3. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust.1 lit. f)
 4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust.1 lit. f)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji umownych obowiązków administratora w zakresie świadczenie usług pomocy prawnej bądź realizacji obsługi prawnej. Brak zgody może uniemożliwić lub znacznie utrudnić wykonywanie wspomnianych usług.

V. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być sądy powszechne i administracyjne, Sąd Najwyższy, organy administracji państwowej i samorządowej, organy ochrony prawnej, adresaci pism przedsądowych; podmioty, którym administrator zlecił obsługę księgową, rachunkową oraz informatyczną; podmioty, którym administrator na podstawie odpowiedniej umowy powierzył przetwarzanie danych osobowych.

VI. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania umowy, zaś po jej wykonaniu - do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

VII. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 2. prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, jak również prawo ich sprostowania i usunięcia
 3. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych
 4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 RODO
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych na podstawie art. 20 RODO
 6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Inne

Administrator nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych, a ponadto nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.